Informace o zpracování osobních údajů

Níže najdete informace o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovateli.

SPRÁVCE A TŘETÍ OSOBY

 • Správcem Vašich osobních údajů je Personas s.r.o. IČO: 08940703, Soběraz 50, 50713   (dále jen "správce") 
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje budou předány třetím osobám - potenciálním zaměstnavatelům, kteří Vaše osobní údaje mohou dále zpracovávat  za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovního poměru. Osobní údaje nebudou předávány mimo EU.

DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (zaslání těchto osobních údajů) a případné následné jednání o obsahu pracovněprávního vztahu mezi Vámi a  zaměstnavatelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení")

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů jsou opatření směřující k výběru vhodného kandidáta na zaměstnavatelem nabízenou pracovní pozici a jednání o obsahu pracovněprávního vztahu s uchazečem o zaměstnání a související záležitosti.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je doba nezbytná k naplnění účelu zpracování - výběru uchazeče na poptávanou pracovní pozici a uzavření příslušného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VAŠE PRÁVA

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsanému účelu již potřebné.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. 

BEZPEČNOST

 • Správce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.